sulje

Säätiön säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on William ja Ester Otsakorven Säätiö sr ja sen kotipaikka on Helsinki. Säätiö on perustettu Viipurissa vuonna 1928.

2 § Tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Karjalan, erityisesti Etelä- ja Pohjois-Karjalan sekä Kymenlaakson, ja juuriltaan sieltä olevien maanviljelijöiden ja yritysten toimintaa sekä karjalaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden ja opettajien opiskelua ja täydennyskoulutusta sekä näiden oppilaitosten kehittämistä.

Tarkoitustaan säätiö toteuttaa:

-myöntämällä huokeakorkoisia lainoja hallituksen riittäväksi katsomia vakuuksia vastaan ja

-myöntämällä apurahoja 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

3 § Säätiön varat

Säätiön kantapääoma on säädekirjassa mainittu omaisuus, joka on arvioitu yhdeksitoista miljoonaksi (11.000.000) Suomen markaksi. Tästä alkuperäisestä kantapääomasta on erotettu yksi kolmasosa käyttörahastoksi, jonka varat saadaan kokonaisuudessaan käyttää 2 §:ssä mainittuihin tarkoituksiin.

Kaksi kolmasosaa kantapääomasta muodostaa säätiön peruspääoman, joka on sijoitettava suunnitelmallisesti ja kohtuuttomia riskejä välttäen arvopapereihin ja kiinteistöihin.

Säätiön vuotuisesta tuloksesta siirretään yksi viidesosa peruspääomaan ja muu osa käyttörahastoon. Omaisuuden myynnistä kertyneet myyntivoitot ja –tappiot kirjataan kuitenkin kokonaisuudessaan peruspääomaan.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin säätiölain sallimilla tavoilla. Nämä tulot kirjataan peruspääomaan.

4 § Apurahat ja palkinnot

Käyttörahastosta myönnetään apurahoja:

1.sääntöjen 2 §:ssä mainituille oppilaitosten ja myös karjalaisten ammattikorkeakoulujen opiskelijoille; apurahoja myönnetään myös näistä oppilaitoksista valmistuneille ensisijaisesti ulkomaisia opintoja varten,

2.edellä mainittujen oppilaitosten opettajille täydennyskoulutukseen,

3.mainituille oppilaitoksille hankkeisiin, jotka kehittävät laitoksen toimintaa ja

4.sääntöjen 2 §:ssä mainituille maanviljelijöille ja yrittäjille ammattitaidon edistämiseen sekä hallintoneuvoston päätöksellä

5.Otsakorven nimeä kantavia apurahoja ja palkintoja.

5 § Säätiön hallintoneuvosto

Säätiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu kaksitoista jäsentä.

Pysyvänä jäsenenä on yksi hallintoneuvoston valitsema edustaja William Otsakorven suvusta. Hallintoneuvoston muiden jäsenten toimikausi on viisi vuotta. Näistä valitsee Marttaliitto ry, ProAgria Etelä-Suomi ry ja Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajain Seura Pamaus ry kukin yhden jäsenen. Muut hallintoneuvoston jäsenet valitsee hallintoneuvosto. Erovuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen.

Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallintoneuvosto on päätösvaltainen seitsemän jäsenen ollessa läsnä.

Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta viimeistään toukokuussa pidettävään vuosikokoukseen sekä ylimääräiseen kokoukseen, kun asiat sitä vaativat.

Kutsu hallintoneuvoston kokoukseen toimitetaan kirjeitse tai sähköpostilla vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

6 § Hallintoneuvoston vuosikokous

Hallintoneuvoston vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.Esitellään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus edelliseltä toimintavuodelta.

2.Vahvistetaan tilinpäätös ja toimintakertomus.

3.Päätetään toimenpiteistä, joita tilinpäätös mahdollisesti edellyttää.

4.Päätetään hallitukselle annettavista ohjeista säätiön toiminnan järjestämiseksi.

5.Vahvistetaan hallituksen jäsenten palkkiot.

6.Valitaan hallintoneuvoston jäsenet eroavien sijaan ja todetaan hallintoneuvostoon muutoin valitut jäsenet.

7.Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan.

8.Valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja.

9.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

7 § Säätiön hallitus

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu hallintoneuvoston päättämällä tavalla kolmesta seitsemään jäsentä. Jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Hallitukseen ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 70 vuotta. Hallituksen jäsenet tulee valita etupäässä karjalaisista pankki- ja liikemiespiireistä sekä ammatillisen koulutuksen asiantuntijoista.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan sekä ottaa virkailijan, joka toimii säätiön asiamiehenä, ja muut toimihenkilöt joko keskuudestaan tai ulkopuolelta.

Säätiöllä voi olla virkailijan sijasta toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee. Toimitusjohtaja tai virkailija ei voi olla hallituksen jäsen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä.

Kutsu hallituksen kokoukseen toimitetaan kirjeitse tai sähköpostilla vähintään viisi päivää ennen kokousta.

8 § Tilintarkastus

Hallintoneuvosto valitsee säätiön tilejä tarkastamaan hyväksytyn tilintarkastusyhteisön tai hyväksytyn tilintarkastajan ja varatilintarkastajan.

9 § Säätiön edustaminen

Hallituksen puheenjohtajalla on yhdessä toimitusjohtajan kanssa taikka kahdella hallituksen jäsenellä keskenään oikeus edustaa säätiötä.

Säätiön hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden edustaa säätiötä yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa.

10 § Luottamusmiesten ja toimihenkilöiden palkkiot

Hallintoneuvoston jäsenyys on luottamustoimi, eikä siitä makseta palkkiota. Jäsenet saavat korvauksen tavanomaisista matka- ja majoituskuluistaan.

Hallituksen jäsenille suoritetaan tavanomainen palkkio kokouspäiviltä, minkä ohessa he saavat tavanomaisen korvauksen matka- ja majoituskuluistaan.

Tilintarkastajalle maksetaan tehtyyn työhön perustuva korvaus laskun mukaan.
Virkailijan, mahdollisen toimitusjohtajan ja muiden toimihenkilöiden palkan päättää hallitus.

11 § Sääntöjen muuttaminen

Muutoksen tekemiseksi näihin sääntöihin vaaditaan, että hallitus on tehnyt siitä yksimielisen ehdotuksen ja ehdotus hyväksytään hallintoneuvoston vuosikokouksessa vähintään viisi kuudesosan äänten enemmistöllä.

12 § Säätiön purkaminen

Jos säätiö puretaan, hallintoneuvosto päättää säätiön varojen käyttämisestä karjalaisen kulttuurin edistämiseksi. Purkamispäätös on tehtävä hallituksen yksimielisestä esityksestä hallintoneuvoston vuosikokouksessa vähintään viiden kuudesosan äänten enemmistöllä ja että päätöstä kannattaa hallintoneuvoston enemmistö.