sulje

Apurahat

WILLIAM JA ESTER OTSAKORVEN SÄÄTIÖN MYÖNTÄMÄT APURAHAT

Säätiö myöntää apurahoja toiminta-alueensa ammattiopistojen, ammattikorkeakoulujen (ei YAMK) ja aikuisopistojen suomalaisille opiskelijoille ulkomaan vaihtoihin ja harjoitteluihin, ammattikorkeakoulun opinnäytetöihin, kyseisten oppilaitosten opettajille ja oppilaitoksille.

Apurahoja voi hakea ainoastaan William ja Ester Otsakorven Säätiön verkkopalvelun kautta. Kutakin apurahatyyppiä varten on verkkopalvelussa oma hakemuksensa. Hakemusta voi muokata ja täydentää hakuajan puitteissa. Valmis hakemus allekirjoitetaan ja lähetetään sähköisesti järjestelmän kautta.

Saapuneesta hakemuksesta Otsakorven Säätiö voi pyytää lausunnon hakijan oppilaitoksen nimeämältä vastuuhenkilöltä verkkopalvelun kautta.

Mahdollinen apuraha myönnetään hakemuksessa ilmoitetulle ajalle ja siinä ilmoitettuun tarkoitukseen. Muutosten sattuessa apuraha kokonaisuudessaan tai osa siitä voidaan periä takaisin

Säätiöllä on velvollisuus ilmoittaa maksetut apurahat verottajalle vuosittain. Tiedot annetaan sekä veronalaisista että verovapaista vähintään 1 000 euron suuruisista suorituksista luonnollisille henkilöille.

Apurahan saaneen tulee vuoden sisällä toimittaa vapaamuotoinen raportti säätiölle. Raportin tulee olla omakätisesti allekirjoitettu ja se tulee lähettää säätiön toimistolle. Sähköisesti lähetettyjä raportteja ei oteta vastaan.

HAKUAJAT
KEVÄTSYKSY
Ammattiopiston opiskelijan hakemus (ns. Koostehakemus)JATKUVAJATKUVA
Ammattikorkeakoulun opiskelijan apurahahakemus ulkomaisiin opintoihin1.4.-31.5.15.9.-15.11.
Ammattikorkeakoulun opiskelijan apurahahakemus opinnäytetyöhönJATKUVAJATKUVA
Opettajan apurahahakemus1.4.-31.5.15.9.-15.11.
Oppilaitoksen hankeapurahahakemus1.4.-31.5.15.9.-30.11.

AMMATTIOPISTOJEN OPISKELIJOILLE APURAHOJA ULKOMAISIIN OPINTOIHIN  – ns. KOOSTEHAKEMUS

Säätiö myöntää apurahoja toiminta-alueen ammattiopistoissa opiskeleville suomen kansalaisille ulkomailla suoritettavia koulutus-, harjoittelu- ja työssäoppimisjaksoja varten apurahoja, jotka ovat suuruudeltaan 120 euroa/viikko. Apurahaa voidaan hakea jatkuvasti koosteapurahahakemusta käyttäen. Matkan päättymisen jälkeen toimitettuja hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Hakuohjeet löytyvät hakemusten verkkopalvelusta.

AMMATTIKORKEAKOULUJEN OPISKELIJOILLE APURAHOJA ULKOMAISIIN OPINTOIHIN

Säätiö myöntää apurahoja toiminta-alueen ammattiopistojen,
ammattikorkeakoulujen ja aikuisopistojen suomalaisille perustutkinto-opiskelijoille ulkomailla tapahtuvaan koulutusjaksoon tai harjoitteluun ja niistä saman tai hakemusta edeltävän kalenterivuoden aikana valmistuneille suomalaisille opiskelijoille ulkomaisiin jatko-opintoihin.

Opintojen ulkomailla tulee kestää vähintään lukukauden tai tutkintoon kuuluvan harjoittelun ulkomailla vähintään kaksi viikkoa. Päätöksessä otetaan huomioon mahdollinen ulkomaanvaihdon alkaminen jo ennen haun päättymistä. Apurahaa ei myönnetä takautuvasti. Apurahaa keväällä alkavaa vaihtoa varten kannattaa siis hakea jo syksyllä, ja syksyllä alkavaa vaihtoa varten jo keväällä, vaikka vaihtoon lähtö ei olisikaan täysin varmaa.

AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPINNÄYTETYÖHÖN APURAHAA

1 000 euron opinnäytetyöapuraha voidaan myöntää suomalaiselle opiskelijalle, joka opiskelee säätiön toimialueella sijaitsevalla ammattikorkeakoulun kampuksella ammattikorkeakoulututkintoa päivätoteutuksella. Verkkotutkintoa tai monimuoto-opintoja suorittavalle opiskelijalle apurahaa voidaan myöntää vain, jos opiskelija on kirjoilla toiminta-alueella.

Opinnäytetyön on oltava palkaton. Toimeksiantajan on oltava pieni ja riippumaton yritys (palveluksessa vähemmän kuin 50 henkeä, vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma max. 10 milj. euroa, riippumaton siten, ettei mikään suurempi yritys tai yrityskonserni omista sen pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista 25% tai enempää), jonka kotipaikka on säätiön toimialueella. Opiskelija ei saa olla työsuhteessa yritykseen, eikä hän tai hänen läheisensä saa olla yrityksen omistaja tai osaomistaja. Kyseessä tulee olla ensimmäinen yritykseen tehtävä opinnäytetyö viiteen vuoteen. Haku on jatkuva.

APURAHAT OPETTAJILLE

Säätiö myöntää Etelä- ja Pohjois-Karjalan ja Kymenlaakson ammattikorkeakouluissa, ammattiopistoissa ja aikuisopistoissa toimiville opetushenkilöille apurahaa. Apurahalla rahoitettavasta ammattitaidon kehittämisestä on oltava nähtävissä suoraa hyötyä opetukseen ja opiskelijoille. Opettajan apuraha on enintään 1 000 eur/viikko työelämäjaksolla kotimaassa tai ulkomailla. Työelämäjakson pituus pitää olla vähintään kaksi ja enintään neljä viikkoa. Opettajalle voidaan myöntää apurahaa myös kun opiskelijoita saatetaan ensimmäistä kertaa ja/tai sovitaan uusia työssäoppimis- tai opiskelijavaihtopaikkoja. Muihin tarkoituksiin opettaja-apurahoja ei tällä hetkellä myönnetä.

APURAHAT AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN KEHITTÄMISHANKKEISIIN

Etelä- ja Pohjois-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien alueella toimiville ammattikorkeakouluille, ammattioppilaitoksille ja aikuisopistoille apurahoja erityisesti niiden opetusta kehittäviin hankkeisiin.
Vuosina 2024-2025 tuetaan oppilaitosten kehittämishankkeita ensisijaisesti seuraavissa teemakokonaisuuksissa:

Työelämäyhteydet (erityisesti opettajien työelämäjaksot), työllistyminen ja uudet ideat kansainvälistymiseen

Ensisijaisesti säätiön tukea saavat teeman mukaiset hankkeet. Säätiö toivoo yrittäjyyteen liittyvien hankkeiden lisäksi apurahahakemuksia projekteihin, jotka keskittyvät ammattiopetuksen ja työelämän tai yritysten yhteistyömuotojen kehittämiseen innovatiivisesti sekä parantavat opiskelijoiden mahdollisuuksia työllistyä opintojen jälkeen. Edellä mainittujen lisäksi etsitään uusia ratkaisuja opiskelijoiden ja opettajien kansainvälistymiseen korvaamaan koronapandemian myötä supistunutta liikkuvuutta ja vastaamaan tuleviin kansainvälistymisen haasteisiin.

Hankkeiden tulee tuoda lisäarvoa oppilaitoksen tavanomaiseen toimintaan. Oppilaitokselta edellytetään rahallista ja toiminnallista sitoutumista hankkeeseen. Hakemuksessa tulee selostaa miten opettajien oppiminen hankkeessa todennetaan ja miten oppilaitoksen nykyiset opiskelijat hyötyvät hankkeesta. Hyvässä hakemuksessa selvitetään selkeästi ja konkreettisesti mitä hankkeessa tehdään, onko vastaava toteutettu jossain aiemmin, mitä uutta hanke tuo toimintaan, miten se hyödyttää opiskelijoita, miksi toimintaa ei voida tehdä osana tavanomaista toimintaa ja selvitetään miten eri osapuolet osallistuvat hankkeeseen. Vaikuttavuus, kattavuus ja kestävät tulokset ja niiden levitys erityisesti omassa organisaatiossa ovat tärkeitä laatutekijöitä tukea määriteltäessä.
Hakemuksesta tulee selvitä koko hankkeen kustannusarvio, rahoitussuunnitelma ja säätiöltä haettu rahoitusosuus. Oppilaitoksen hakemuksessa on oltava sekä hankkeen vastuuhenkilön että rehtorin allekirjoitus. Mikäli hakemuksia on useita, oppilaitos voi laittaa ne tärkeysjärjestykseen.

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt tietoisena myös uusista teemoista, painotuksista ja rajauksista apurahoihimme.

KAIKKIA SÄÄTIÖN APURAHOJA VOI HAKEA AINOASTAAN SÄÄTIÖN APURAHAVERKKOPALVELUN KAUTTA.

TIETOSUOJASELOSTE
 apurahaverkkopalvelu