sulje

Apurahat

WILLIAM JA ESTER OTSAKORVEN SÄÄTIÖN MYÖNTÄMÄT APURAHAT

Säätiö myöntää apurahoja toiminta-alueensa ammattiopistojen, ammattikorkeakoulujen ja aikuisopistojen suomalaisille opiskelijoille ulkomaan vaihtoihin ja harjoitteluihin, kyseisten oppilaitosten opettajille ja oppilaitoksille.

Apurahoja voi hakea ainoastaan William ja Ester Otsakorven Säätiön verkkopalvelun kautta. Kutakin apurahatyyppiä varten on verkkopalvelussa oma hakemuksensa. Hakemusta voi oman käyttäjätunnuksen avulla muokata ja täydentää hakuajan puitteissa. Valmis hakemus allekirjoitetaan ja lähetetään sähköisesti järjestelmän kautta.

Saapuneesta hakemuksesta Otsakorven Säätiö pyytää lausunnon hakijan oppilaitoksen nimeämältä vastuuhenkilöltä verkkopalvelun kautta.

Mahdollinen apuraha myönnetään hakemuksessa ilmoitetulle ajalle ja siinä ilmoitettuun tarkoitukseen. Muutosten sattuessa apuraha kokonaisuudessaan tai osa siitä voidaan periä takaisin

Säätiöllä on velvollisuus ilmoittaa maksetut apurahat verottajalle vuosittain.
Tiedot annetaan sekä veronalaisista että verovapaista vähintään 1 000 euron suuruisista suorituksista luonnollisille henkilöille. Apurahan saaneen tulee vuoden sisällä toimittaa vapaamuotoinen raportti säätiölle. Raportin tulee olla omakätisesti allekirjoitettu ja se tulee lähettää säätiön toimistolle. Sähköisesti lähetettyjä raportteja ei oteta vastaan.

HAKEMUKSET PERILLÄ VIIMEISTÄÄN
KEVÄTSYKSY
Opiskelijan tai opettajan apurahahakemus31.5.15.11.
KoostehakemusJATKUVAJATKUVA
Oppilaitoksen hankeapurahahakemus31.5.30.11.

APURAHAT ULKOMAISIIN OPINTOIHIN AMMATTIOPISTOJEN OPISKELIJOILLE – ns. KOOSTEHAKEMUS

Säätiö myöntää apurahoja toiminta-alueen ammattiopistoissa opiskeleville suomen kansalaisille ulkomailla suoritettavia koulutus-, harjoittelu- ja työssäoppimisjaksoja varten apurahoja, jotka ovat suuruudeltaan 120 euroa/viikko. Apurahaa voidaan hakea jatkuvasti koosteapurahahakemusta käyttäen. Matkan päättymisen jälkeen toimitettuja hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Hakuohjeet löytyvät hakemusten verkkopalvelusta.

APURAHAT ULKOMAISIIN OPINTOIHIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN OPISKELIJOILLE

Säätiö myöntää apurahoja toiminta-alueen ammattiopistojen,
ammattikorkeakoulujen ja aikuisopistojen suomalaisille perustutkinto-opiskelijoille ulkomailla tapahtuvaan koulutusjaksoon tai harjoitteluun ja niistä saman tai hakemusta edeltävän kalenterivuoden aikana valmistuneille suomalaisille opiskelijoille ulkomaisiin jatko-opintoihin.

Opintojen ulkomailla tulee kestää vähintään lukukauden tai tutkintoon kuuluvan harjoittelun ulkomailla vähintään kaksi viikkoa. Päätöksessä otetaan huomioon mahdollinen ulkomaanvaihdon alkaminen jo ennen haun päättymistä. Apurahaa ei myönnetä takautuvasti. Apurahaa keväällä alkavaa vaihtoa varten kannattaa siis hakea jo syksyllä, ja syksyllä alkavaa vaihtoa varten jo keväällä, vaikka vaihtoon lähtö ei olisikaan täysin varmaa.

APURAHAT OPETTAJILLE

Säätiö myöntää Etelä- ja Pohjois-Karjalan ja Kymenlaakson ammattikorkeakouluissa, ammattiopistoissa ja aikuisopistoissa toimiville opetushenkilöille apurahaa. Apurahalla rahoitettavasta ammattitaidon kehittämisestä on oltava nähtävissä suoraa hyötyä opetukseen ja opiskelijoille. Opettajan apurahaha on enintään 450 eur/viikko työelämäjaksolla kotimaassa tai ulkomailla. Työelämäjakson pituus pitää olla vähintään neljä viiikkoa ja enintään neljä kuukautta. Opettajalle voidaan myöntää apurahaa myös kun opiskelijoita saatetaan ensimmäistä kertaa ja/tai sovitaan uusia työssäoppimis- tai opiskelijavaihtopaikkoja.

APURAHAT AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN KEHITTÄMISHANKKEISIIN

Etelä- ja Pohjois-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien alueella toimiville ammattikorkeakouluille, ammattioppilaitoksille ja aikuisopistoille apurahoja erityisesti niiden opetusta kehittäviin hankkeisiin.
Vuosina 2020-2021 tuetaan oppilaitosten kehittämishankkeita ensisijaisesti seuraavissa teemakokonaisuuksissa:

työelämäyhteistyö ja ohjaustaidot

Hankkeiden tulee tuoda lisäarvoa oppilaitoksen tavanomaiseen toimintaan. Oppilaitokselta edellytetään rahallista ja toiminnallista sitoutumista hankkeeseen. Hakemuksessa tulee selostaa miten opettajien oppiminen hankkeessa todennetaan. Vaikuttavuus, kattavuus ja hyödynnettävyys ovat tärkeitä laatutekijöitä tukea määriteltäesä. Ensisijaisesti säätiön tukea saavat teeman mukaiset hankkeet. Säätiö toivoo yrittäjyyteen liittyvien hankkeiden lisäksi apurahahakemuksia projekteihin, jotka keskittyvät ammattiopetukseen ja työelämän tai yritysten yhteistyömuotojen kehittämiseen innovatiivisesti.
Hakemuksesta tulee selvitä koko hankkeen kustannus, rahoitussuunnitelma ja säätiöltä haettu rahoitusosuus. Oppilaitoksen hakemuksessa on oltava sekä hankkeen vastuuhenkilön että rehtorin allekirjoitus. Mikäli hakemuksia on useita, oppilaitos voi laittaa ne tärkeysjärjestykseen.

KAIKKIA SÄÄTIÖN APURAHOJA VOI HAKEA AINOASTAAN SÄÄTIÖN APURAHAVERKKOPALVELUN KAUTTA.

TIETOSUOJASELOSTE
 apurahaverkkopalvelu